24 marca 2024 / March 24th, 2024

Regulamin

Regulamin 18. Nationale-Nederlanden Półmaratonu Warszawskiego

 1. Organizator
  1. Organizatorem 18. Nationale-Nederlanden Półmaratonu Warszawskiego jest Fundacja „Maraton Warszawski”; ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa, NIP 9521913280, REGON 015438288 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem: 0000152754.
  2. Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie: (+48 22) 266 21 00, mailowo: info@maratonwarszawski.com lub korespondencyjnie: Fundacja „Maraton Warszawski”, ul. Grochowska 8c, 04-217 Warszawa
 2. Termin i miejsce
  1. Bieg odbędzie się w dniu 24 marca 2024 roku w Warszawie.
  2. Start biegu nastąpi o godzinie 11:00. Linia startu zostanie zamknięta po ok. 20 minutach od strzału startera.
  3. Długość trasy: 21,0975 km. Trasa posiada atest PZLA i World Athletics.
  4. Dokładna trasa biegu zostanie ogłoszona na stronie internetowej https://polmaratonwarszawski.com/.   Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając nową trasę na stronie https://polmaratonwarszawski.com/. Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
  5. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi co 1 kilometr.
  6. Uczestnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach, według kolorów oznaczeń na numerach startowych. Przydział do konkretnej strefy następuje według deklarowanego przez uczestnika wyniku, podanego w formularzu zgłoszeniowym. Edycja deklarowanego wyniku jest możliwa do 29 lutego 2024 r. Osobom wnoszącym opłatę startową po 29 lutego 2024 r. organizator nie gwarantuje przydziału do strefy czasowej wynikającej z deklarowanego wyniku.
  7. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany godziny startu, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając stosowną informację na stronie https://polmaratonwarszawski.com/. Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
 3. Limit czasu
  1. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny 30 minut, liczony od strzału startera.
  2. Dodatkowy limit czasu wynosi 1 godzinę 45 minut na 10 km trasy biegu (od strzału startera).
  3. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu lub nie przekroczą punktu pomiaru czasu z poprzedniego punktu we wskazanym limicie czasu, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety busem z napisem KONIEC BIEGU.
  4. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.
 4. Uczestnictwo
  1. Prawo startu w biegu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do 24 marca 2024 r. ukończą 18 lat (urodzone przed 25.03.2006 r.).
  2. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów lub skorzystać z opcji Wysyłki Pakietu Startowego (której zasady określone są w rozdziale VI niniejszego regulaminu). Weryfikacji w Biurze Zawodów można dokonać:
   1. osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem
   2. przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanej przez uczestnika karty startowej (do pobrania ze strony internetowej na około dwa tygodnie przed biegiem) oraz kserokopii dokumentu tożsamości uczestnika.

   Adres Biura Zawodów:
   Pałac Kultury i Nauki (wejście od ul. Marszałkowskiej), pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
   Godziny pracy Biura Zawodów:
   22 marca 2024 (piątek) – 14:00 – 20:00
   23 marca 2024 (sobota) – 10:00 – 20:00
   Uwaga! W dniu biegu, Biuro Zawodów nie będzie czynne, a odbiór numeru startowego będzie niemożliwy.

  3. W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.: numer startowy, chip do pomiaru czasu (zintegrowany z numerem startowym), agrafki, worek depozytowy i pamiątkową koszulkę (opcjonalnie, zgodnie z wybraną opcją pakietu startowego). Koszulki w Biurze Zawodów będą wydawane zgodnie z wcześniejszą deklaracją. Rozmiar koszulki należy wybrać w formularzu zgłoszeniowym. Zmiana rozmiaru koszulki możliwa jest poprzez edycję formularza zgłoszeniowego, jednak nie dłużej niż do 14.03.2024 r. Pula koszulek w danym rozmiarze jest ograniczona i organizator nie gwarantuje jej dostępności przez cały czas.
  4. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
  5. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Chip do pomiaru czasu jest zintegrowany z numerem startowym. Ingerowanie w chip do pomiaru czasu (zaginanie, odklejanie itp.) lub umieszczenie numeru startowego w innym miejscu niż poziomo z przodu klatki piersiowej może skutkować niewłaściwym działaniem chipa do pomiaru czasu i – w efekcie – brakiem wyniku zawodnika.
  6. Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach inwalidzkich z napędem bezpośrednim. Zawodnicy ci, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego w którym wyrażą wolę startu na wózku, powinni przesłać na adres info@maratonwarszawski.com skan dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – jest to warunek przyznania 50% zniżki w opłacie startowej (pakiet bez koszulki). Organizator nie dopuszcza startu zawodników na wózkach: z napędem pośrednim (np. hand-bike) oraz typu rim-push.
  7. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA, World Athletics oraz niniejszy regulamin.
  8. Zgodnie z wytycznymi PZLA, uczestnicy reprezentujący Rosję i Białoruś wykluczeni są z udziału w 18. Nationale-Nederlanden Półmaratonie Warszawskim. Wyjątkiem są Uczestnicy narodowości białoruskiej, którzy na stałe mieszkają w Polsce i prześlą skan OŚWIADCZENIA na adres info@maratonwarszawski.com. Zawodnicy ci startują nie reprezentując żadnego kraju.
  9. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu.
 5. Zgłoszenia
  1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych: https://polmaratonwarszawski.com/ i https://rejestracja.maratonwarszawski.com/.
  2. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej.
  3. Do udziału w 18. Nationale-Nederlanden Półmaratonie Warszawskim można zgłosić się, wybierając jedną z dwóch ścieżek:
   1. tradycyjną – wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www imprezy i wnosząc regulaminową opłatę startową
   2. charytatywną – biorąc udział w akcji #BiegamDobrze, którą reguluje osobny regulamin.
  4. Rejestracja prowadzona będzie w następujących etapach:
   1. od 27 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r. – zamknięta rejestracja w ścieżce tradycyjnej dla osób które ukończyły 17. Nationale-Nederlanden Półmaraton Warszawski;
   2. od przełomu maja i czerwca 2023 r. (dokładna data zostanie ogłoszona na stronie internetowej https://polmaratonwarszawski.com/) do 29 lutego 2024 r. – otwarta rejestracja w ścieżce tradycyjnej i charytatywnej #BiegamDobrze;
   3. od 1 marca 2024 r. do 23 marca 2024 r. – otwarta rejestracja wyłącznie w ścieżce tradycyjnej.
  5. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 23.03.2024 r. Zapisanie się do biegu będzie możliwe również osobiście w Biurze Zawodów 18. Nationale-Nederlanden Półmaratonu Warszawskiego, z zastrzeżeniem że łączna pula numerów startowych dla osób rejestrujących się po 21.03.2024 r. oraz dostępnych w Biurze Zawodów wynosi 200.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów w przypadku wyczerpania limitów uczestników wskazanych w punkcie V. 5.
 6. Wysyłka pakietu startowego
  1. Uczestnicy 18. Nationale-Nederlanden Półmaratonu Warszawskiego mogą skorzystać z możliwości wysyłki Pakietu Startowego.
  2. Wysyłka Pakietu Startowego polega na przesłaniu za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL Parcel Polska Sp. z o.o. http://www.dhl.com/pl-pl przesyłki zawierającej Pakiet Startowy (numer startowy, chip do pomiaru czasu (zintegrowany z numerem startowym), agrafki i pamiątkową koszulkę – zgodnie z wybraną opcją pakietu startowego) na adres wskazany przez Uczestnika, na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Parcel Polska Sp. z o.o.
  3. Wysyłka Pakietu Startowego realizowana jest wyłącznie na terytorium Polski.
  4. Wysyłka Pakietu Startowego jest opcją dodatkowo płatną. Opłata za Wysyłkę Pakietu Startowego wynosi 35 zł (brutto) za jednego Uczestnika. Pakiety startowe wysyłane są pojedynczo i nie ma możliwości wysłania więcej niż jednego pakietu startowego w pojedynczej przesyłce.
  5. Zamawianie i opłacanie opcji wysyłki pakietu startowego możliwe jest do 4 marca 2024 r.
  6. Warunkiem wysyłki pakietu startowego jest posiadanie numeru startowego (nadawanego po zaksięgowaniu opłaty startowej) najpóźniej w dniu 4 marca 2024 r. oraz przesłanie wyraźnego skanu lub zdjęcia podpisanej Karty Startowej na adres wysylka@maratonwarszawski.com. Termin przesyłania ww. dokumentów upływa 7 marca 2024 r. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów, pakiet startowy można odebrać w Biurze Zawodów na standardowych zasadach, zaś opłata za wysyłkę nie jest zwracana.
  7. Wysyłki będą realizowane na około dwa tygodnie przed Biegiem. W przypadku nieotrzymania przesyłki do dnia 19 marca 2024 r., Uczestnik powinien zgłosić ten fakt Organizatorowi pod adresem wysylka@maratonwarszawski.com.
  8. Uczestnik korzystający z opcji wysyłki nie ma obowiązku weryfikacji w Biurze Zawodów.
 7. Opłaty
  1. Każdy uczestnik 18. Nationale-Nederlanden Półmaratonu Warszawskiego ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego). Wyjątek stanowią uczestnicy akcji #BiegamDobrze, których obowiązuje procedura opisana w osobnym REGULAMINIE. Na opłatę startową składa się pakiet startowy (punkt IV. 3. Regulaminu), a także obsługa zawodnika przed, w trakcie i po zawodach, najem i/lub kupno infrastruktury niezbędnej do organizacji biegu, a także utrzymanie strony internetowej rejestracji online na Zawody oraz strony internetowej Zawodów. Ulgowe stawki opłaty startowej dla obywateli Polski i osób zamieszkujących w Polsce podczas zamkniętej rejestracji (dla osób które ukończyły 17. Nationale-Nederlanden Półmaraton Warszawski wynoszą):
   Koszt opłaty startowej
   od 27 marca 2023 r.
   do 31 marca 2023 r.
   150 zł

    

   Stawki opłat startowych w otwartej rejestracji zostaną podane przed jej uruchomieniem.
   Ulgowe stawki opłaty startowej w otwartej rejestracji dla obywateli Polski i osób zamieszkujących w Polsce wynoszą:

   koszt opłaty startowej
   do 31 grudnia 2023 r. 160 zł
   od 1 stycznia 2024 r.
   do 29 lutego 2024 r.
   180 zł
   od 1 marca 2024 r.
   do 20 marca 2024 r.
   200 zł
   od 21 marca 2024 r.
   (także w Biurze Zawodów)
   300 zł

   *
   Uczestnik ma także możliwość zamówienia dodatkowych opcji i usług, których ceny wynoszą:

   Koszt
   Koszulka techniczna New Balance 79 zł
   Koszulka bawełniana 49 zł
   Możliwość rezygnacji i zwrotu opłaty startowej 35 zł
   Wysyłka pakietu startowego 35 zł
   Grawerunek na medalu 25 zł

    

   Podstawowe stawki opłaty startowej dla pozostałych osób podczas zamkniętej rejestracji (dla osób które ukończyły 17. Nationale-Nederlanden Półmaraton Warszawski wynoszą):

   Koszt opłaty startowej
   od 27 marca 2023 r.
   do 31 marca 2023 r.
   45 euro

    

   Stawki opłat startowych w otwartej rejestracji zostaną podane przed jej uruchomieniem.
   Podstawowe stawki opłaty startowej w otwartej rejestracji dla pozostałych osób wynoszą:

   koszt opłaty startowej
   do 31 grudnia 2023 r. 48 euro
   od 1 stycznia 2024 r.
   do 29 lutego 2024 r.
   54 euro
   od 1 marca 2024 r.
   do 20 marca 2024 r.
   60 euro
   od 21 marca 2024 r.
   (także w Biurze Zawodów)
   90 euro

   *
   Uczestnik ma także możliwość zamówienia dodatkowych opcji i usług, których ceny wynoszą:

   Koszt
   Koszulka techniczna New Balance 20 euro
   Koszulka bawełniana 12 euro
   Możliwość rezygnacji i zwrotu opłaty startowej 9 euro
   Wysyłka pakietu startowego 9 euro
   Grawerunek na medalu 6 euro

    

   Pula koszulek jest ograniczona. Jeżeli uczestnik wybrał w formularzu zgłoszeniowym koszulkę, nie wniósł opłaty startowej w ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia, a stan wolnych koszulek jest niski, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia wybranej (nieopłaconej) koszulki ze zgłoszenia, o czym poinformuje uczestnika droga mailową.
   Osoby, które dokonały opłaty startowej po 17 marca 2024 r. i nie otrzymały potwierdzenia nadania numeru startowego muszą w biurze zawodów okazać potwierdzenie nadania przelewu.

  2. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) uczestnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
  3. Opłaty startowej można dokonać online (z profilu rejestracyjnego) za pośrednictwem serwisu https://www.payu.pl/
   Za rozliczanie i bezpieczeństwo płatności online odpowiada PayU S.A.; ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012. Regulamin PayU.
  4. Osobom urodzonym 24.03.1959 r. lub wcześniej Organizator przyznaje zniżkę w opłacie startowej w wysokości 25% stawki obowiązującej w momencie wnoszenia opłaty startowej.
  5. Osobom startującym na wózkach inwalidzkich Organizator przyznaje zniżkę w opłacie startowej w wysokości 50% stawki obowiązującej w momencie wnoszenia opłaty startowej, pod warunkiem przesłania na adres info@maratonwarszawski.com skanu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  6. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku uczestnika na liście startowej na stronie https://polmaratonwarszawski.com/. Jeżeli po upływie 7 dni numer startowy nie pojawi się, uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem telefonicznie: (+48 22) 266 21 00 lub mailowo: info@maratonwarszawski.com.
  7. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia lub przelewu z winy poczty lub banku.
  8. W oparciu o art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287) Uczestnikom, będącym konsumentami w rozumieniu art. 22 1 k.c. nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
  9. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, przeniesieniu na inną osobę, przeniesieniu na inny bieg w przyszłości ani wymianie na voucher.
  10. Uczestnik, podczas rejestracji, może zamówić i opłacić dodatkową opcję „możliwość rezygnacji i zwrotu opłaty startowej”. W takim przypadku Uczestnik nabywa możliwość rezygnacji ze startu w zawodach bez podania przyczyny i otrzymania 100% zwrotu wniesionej opłaty startowej, w tym za wybrane opcje dodatkowe. Warunkiem wykorzystania wykupionej opcji jest zgłoszenie chęci rezygnacji ze startu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2024 r. (w przypadku odbioru pakietu startowego w Biurze Zawodów) lub do dnia 07.03.2024 r. (w przypadku korzystania z opcji wysyłki pakietu startowego). Koszt usługi wynosi 35 zł i jest bezzwrotny (także w przypadku rezygnacji ze startu). Promocyjna cena usługi dla osób rejestrujących się w ramach zamkniętej rejestracji dla osób które ukończyły 17. Nationale-Nederlanden Półmaraton Warszawski (punkt V. 4. i. Regulaminu) wynosi 15 zł.
  11. Rezygnację, o której mowa w punkcie VII. 10. Regulaminu, należy zrealizować poprzez zalogowanie do swojego konta zawodnika na stronie https://rejestracja.maratonwarszawski.com/ i wybranie przycisku „Rezygnuję ze startu” w zakładce TWOJE BIEGI.
  12. Zwrot, o którym mowa w punkcie VII. 10. Regulaminu, obejmujący całość wniesionej opłaty startowej oraz wykupionych opcji dodatkowych i usług, z wyłączeniem opłaty za „możliwości rezygnacji i zwrotu opłaty startowej” zostanie zrealizowany w ciągu 21 dni od zgłoszenia rezygnacji ze startu tożsamą metodą płatności, jaką opłata została wniesiona. Zwrotowi nie podlegają opłaty wniesione za pomocą „kodu promocyjnego”.
  13. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty i zostanie udostępniona do pobrania z profilu danego uczestnika w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym miała miejsce wpłata.
   Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.
   Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie/udostępnianie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
  14. W celu otrzymania faktury Pro-Forma, należy przesłać: dane do faktury, liczbę oraz listę zawodników (z numerami zgłoszeń) wraz z informacją o wybranej opcji pakietu startowego na adres ksiegowosc@maratonwarszawski.com. Faktury Pro-Forma wystawiane są za start co najmniej dwóch uczestników (nie ma możliwości otrzymania Pro-Formy za start pojedynczej osoby).
 8. Depozyty, wyżywienie
  1. Uczestnicy otrzymają w pakiecie startowym worek wraz z naklejką, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga! zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
  2. Przed biegiem i po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
  3. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują: możliwość korzystania z punktów odżywiania na trasie biegu oraz pakiet regeneracyjny na mecie (napój i posiłek).
 9. Punkty odżywiania i punkty kontrolne
  1. Punkty odżywiania będą rozmieszczone co około 4 kilometry począwszy od 5 kilometra. Na trasie znajdować się będą 4 punkty odżywiania.
  2. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek od uczestników.
  3. W pobliżu każdego z punktów odżywiania będą znajdowały się kabiny WC.
  4. Punkty kontrolne pomiaru czasu będą się znajdować na 5, 10, 15 i 20 kilometrze.
  5. Obsługa punktów kontrolnych będzie spisywała numery startowe uczestników skracających trasę. Uczestnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
 10. Klasyfikacje i wyniki
  1. Podczas 18. Nationale-Nederlanden Półmaratonu Warszawskiego prowadzone będą następujące klasyfikacje:
   1. Klasyfikacja generalna
   2. Klasyfikacje generalne kobiet / mężczyzn
   3. Klasyfikacje wiekowe:
    • K-20 / M-20 (rocznik 1995-2006)
    • K-30 / M-30 (rocznik 1985-1994)
    • K-40 / M-40 (rocznik 1975-1984)
    • K-50 / M-50 (rocznik 1965-1974)
    • K-60 / M-60 (rocznik 1955-1964)
    • K-70 / M-70 (rocznik 1945-1954)
    • K-80 / M-80 (rocznik 1944 i starsi)
   4. Klasyfikacja drużynowa (klasyfikację reguluje odrębny regulamin)
   5. Klasyfikacje branżowe (z podziałem na płeć) – uczestnik może wybrać maksymalnie jedną klasyfikację w której chce brać udział:
    • akademicka – studentów
    • akademicka – wykładowców
    • bankowców
    • dziennikarzy
    • handlowców i producentów FMCG oraz restauratorów
    • pracowników oświaty
    • prawników
    • służb medycznych
    • służb mundurowych
    • ubezpieczeniowców
    • urzędników sektora publicznego
    • Wojsko Polskie
    • 8. Mistrzostwa Polski blogerów w półmaratonie
   6. Klasyfikacja zawodników na wózkach z napędem bezpośrednim (zawodnicy ci są wyłączeni z pozostałych klasyfikacji)
  2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się uczestnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się uczestnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację uczestnika.
  3. Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 200 osób przekraczających linię mety – są oni klasyfikowani na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera), z zastrzeżeniem że jeżeli wśród pierwszych 200 osób na mecie nie będzie co najmniej 10 mężczyzn i 10 kobiet, liczba 200 osób zostanie zwiększona tak aby je obejmowała. Wszystkie klasyfikacje dodatkowe (wiekowe, branżowe) odbywają się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu).
  4. W wynikach końcowych biegu każdy uczestnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.
  5. Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie https://polmaratonwarszawski.com/ bezpośrednio po biegu.
  6. Wyniki klasyfikacji branżowych będą dostępne na stronie https://polmaratonwarszawski.com/, w terminie do 3 dni po zakończeniu biegu.
  7. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 26 marca 2024 r. do godz. 18.00 na adres mailowy info@maratonwarszawski.com. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 96 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 8 kwietnia 2024 r.
  8. Dyplom (certyfikat) ukończenia 18. Nationale-Nederlanden Półmaratonu Warszawskiego do samodzielnego wydrukowania będzie gotowy do pobrania za pośrednictwem strony https://polmaratonwarszawski.com/ najpóźniej po upływie 21 dni od imprezy.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
 11. Nagrody
  1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą 18. Nationale-Nederlanden Półmaraton Warszawski otrzymują na mecie pamiątkowe medale.
  2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn oraz zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe puchary.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.

   REGULAMIN NAGRÓD >>>

 12. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  2. Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie XII. 1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w załączniku numer 1 do niniejszego Regulaminu.
 13. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie reklamacje Uczestnik wnosi do 7 dni od daty odebrania pakietu startowego. Uczestnik po odebraniu pakietu startowego powinien sprawdzić czy ten jest kompletny. Uczestnik odpowiedź na reklamację otrzyma niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od jej wniesienia.
  2. Przebywanie na trasie 18. Nationale-Nederlanden Półmaratonu Warszawskiego bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami dziecięcymi bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg z psem. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora (rowery, motocykle, samochody) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.
  3. W celu otrzymania indywidualnej zgody na start z wózkiem dziecięcym, Uczestnik powinien przesłać skan OŚWIADCZENIA na adres info@maratonwarszawski.com oraz dostarczyć jego oryginał do Biura Zawodów podczas odbioru pakietu startowego.
  4. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
  5. Organizator zapewnia każdemu z uczestników ubezpieczenie NNW na czas trwania biegu.
  6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
  7. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  8. Po zakończeniu biegu prowadzona będzie wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję uczestnik musi się bezwzględnie poddać.
  9. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Fundacji „Maraton Warszawski”, udostępniania sponsorom oraz partnerom Maratonu Warszawskiego w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Fundacji „Maraton Warszawski”, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
  11. Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów / partnerów biegu. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (np. strefa mety, miasteczko biegowe) bez zgody Organizatora.
  12. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Maratonu Warszawskiego. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.
  13. Uczestników biegu i osoby przebywające na terenie wydarzenia obowiązuje zakaz zachowań wzywających do przemocy oraz noszenia i prezentowania symboli nawołujących do agresji lub popierających działania wojenne. Osoby łamiące zakaz będą usuwane z trasy i terenu wydarzenia.
  14. Uczestnik i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych pomiędzy nimi w sposób polubowny, w szczególności możliwe jest skorzystanie z mediacji.
 14. Szczególne regulacje związane z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego (SARS-CoV-2)
  1. Organizatorowi przysługuje prawo do:
   1. zmiany daty biegu
   2. zmiany godziny biegu
   3. wprowadzenia podziału lub rezygnacji z podziału biegu na tury i/lub fale startowe
   4. zmiany trasy biegu (w tym rozegrania biegu na pętli)
   5. wprowadzenia limitu uczestników
   6. wprowadzenia dodatkowych obostrzeń i wymogów sanitarnych (jak np. konieczność poddania się pomiarowi temperatury ciała przy wejściu na teren miasteczka maratońskiego, konieczność wypełnienia oświadczenia dotyczącego niestwierdzenia zakażenia, braku objawów infekcji oraz niepodleganiu obowiązkowej kwarantannie, konieczność zakrywania ust i nosa na terenie miasteczka maratońskiego, itp.)
   7. zmiany liczby i zaopatrzenia punktów odświeżania / odżywiania

   oraz podjęcia innych niezbędnych działań mających na celu zapewnienie możliwości przeprowadzenia biegu w świetle obowiązujących przepisów oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego uczestnikom i obsłudze.

  2. O wprowadzonych zmianach (w tym zmianach regulaminu), organizator będzie informował na bieżąco na stronie internetowej https://polmaratonwarszawski.com/. O kluczowych zmianach dotyczących ew. możliwości udziału w biegu, organizator poinformuje poszczególnych uczestników za pomocą wiadomości e-mail i/lub SMS.
  3. W przypadku konieczności ograniczenia liczby uczestników biegu poniżej liczby już zgłoszonych osób, organizator ogłosi zasady przydzielania miejsc w biegu. Przy ustalaniu zasad, organizator może kierować się takimi przesłankami jak: wybrana ścieżka rejestracji, potwierdzenie chęci uczestnictwa (w określonym terminie), status szczepienia przeciw SARS-CoV-2 oraz kolejność zgłoszeń. Organizator może również zdecydować o przeprowadzeniu losowania.
  4. W przypadku zmiany terminu biegu (pkt. XIV. 1. i.) lub ograniczenia liczby uczestników skutkującym brakiem możliwości udziału w biegu (pkt. XIV. 3.), uczestnik może ubiegać się o zwrot wniesionej opłaty startowej. Zwrot następuje w analogiczny sposób jak opłata została wniesiona (w przypadku przenoszenia opłaty z innego biegu lub innego uczestnika – środki pozostają do wykorzystania na inny bieg w przyszłości). Za zmianę terminu nie uważa się rozegranie biegu w kilku turach – o ile część z nich zostanie przeprowadzona w pierwotnie planowanym dniu. Inne zmiany organizacyjne nie są podstawą do ubiegania się o zwrot opłaty startowej.

* zmiana z dnia 2023/07/04

Załącznik nr 1 do
Regulaminu 18. Nationale-Nederlanden Półmaratonu Warszawskiego

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja „Maraton Warszawski” z siedzibą w Warszawie przy ul. Brylantowej 15, 05-077 Warszawa (NIP: 9521913280, REGON: 015438288, KRS: 0000152754). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem info@maratonwarszawski.com

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
 2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
  • Twojego uczestnictwa w biegach na które zgłaszasz się przez stronę https://rejestracja.maratonwarszawski.com/ (przygotowanie pakietu startowego, ubezpieczenie, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
  • dostarczania usług płatniczych
  • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach na które zgłaszasz się przez stronę https://rejestracja.maratonwarszawski.com/
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku rejestracji charytatywnej #BiegamDobrze)
 3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji „Maraton Warszawski”:
  • w celach podatkowych i rachunkowych
 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji „Maraton Warszawski”:
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
 5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
  • przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

 

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do Twojego udziału w biegu jak i prowadzenia Twojego konta na stronie https://rejestracja.maratonwarszawski.com/.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

 

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony https://rejestracja.maratonwarszawski.com/ oraz udziału w biegach na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

 

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

 

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

 

Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?

Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Regulamin akcji #BiegamDobrze w ramach 18. Nationale-Nederlanden Półmaratonu Warszawskiego

 1. Uczestnik, w momencie zgłaszania się do biegu, ma obowiązek wyboru jednej spośród możliwych ścieżek rejestracji:
  1. tradycyjną – wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www imprezy i wnosząc regulaminową opłatę startową
  2. charytatywną – biorąc udział w akcji #BiegamDobrze, którą reguluje niniejszy regulamin
 2. Aby zgłosić się do udziału w akcji #BiegamDobrze, należy:
  1. w formularzu zgłoszeniowym do biegu wybrać „ścieżkę charytatywną”
  2. wybrać cel charytatywny na który przeznaczone będą zebrane pieniądze. Cel można wybrać spośród dostępnych 11 organizacji charytatywnych: Fundacja „Rak’n’Roll – Wygraj Życie”, Stowarzyszenie Amnesty International, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja Synapsis, Fundacja „Wcześniak Rodzice Rodzicom”, Fundacja Spartanie Dzieciom, Polska Akcja Humanitarna, Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, Fundacja DKMS, Fundacja Twarze Depresji, Fundacja Avalon.
  3. uzupełnić wymagane dane na profilu zbiórki (strona, która będzie widoczna dla wszystkich użytkowników strony internetowej i przez którą możliwe jest wsparcie danej zbiórki)
  4. wypełnić standardowy formularz zgłoszeniowy do biegu (deklarowany czas, klasyfikacje dodatkowe itd.)
 3. Po dokonaniu kompletnego zgłoszenia, Uczestnik otrzymuje wiadomość e- mail z linkiem do swojej indywidualnej strony – profilu zbiórki.
 4. Uczestnikom, którzy do 28 29* lutego 2024 r. zgromadzą na koncie swojej zbiórki co najmniej 400,00 złotych, nadawany jest numer startowy 18. Nationale-Nederlanden Półmaratonu Warszawskiego. Koszt startu Uczestnika pokrywa wspierana organizacja charytatywna.
 5. Uzyskany w ten sposób numer startowy wraz ze startowym pakietem charytatywnym na 18. Nationale-Nederlanden Półmaraton Warszawski nie podlega zwrotowi ani możliwości przeniesienia na innego zawodnika lub inny bieg.
 6. Zbiórki osób, które nie uzbierały kwoty wskazanej w punkcie 4 kończą się  28 29* lutego 2024 r. i zebrane w ten sposób środki przekazywane są zgodnie z punktem 8 niniejszego regulaminu.
 7. Zbiórki osób, które zebrały wskazaną w punkcie 4 regulaminu kwotę (lub ją przekroczyły) trwają do 5 kwietnia 2024 r.
 8. Zebrane środki, po potrąceniu kosztów opłat i prowizji (związanych z płatnościami on-line) są dzielone:
  1. 90% zebranej kwoty trafia na konto wybranej organizacji charytatywnej
  2. 10% zebranej kwoty jest przeznaczane na utrzymanie i rozwój akcji #BiegamDobrze oraz cele statutowe Fundacji „Maraton Warszawski”

Podział ten następuje niezależenie od zebranej kwoty i osiągnięcia celu wskazanego w punkcie 4.

 1. Uczestnik w dowolnym momencie może zrezygnować z dalszego prowadzenia zbiórki i przenieść swoje zgłoszenie do biegu ze „ścieżki charytatywnej” do „ścieżki tradycyjnej” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swoim profilu na stronie https://rejestracja.maratonwarszawski.com/. Wcześniej zebrane środki trafiają do wskazanej organizacji, zgodnie z punktem 8.
 2. Zawodnik, uczestniczący w akcji „Biegam Dobrze”, który otrzymał numer startowy, o którym mowa w punkcie 4. może zamówić, zgodnie z regulaminem 18. Nationale-Nederlanden Półmaratonu Warszawskiego koszulkę bawełnianą lub techniczną, którą należy opłacić najpóźniej do 14.03.2024 r.
 3. Uczestników akcji „Biegam Dobrze” obowiązuje Regulamin 18. Nationale-Nederlanden Półmaratonu Warszawskiego.

 

Regulamin klasyfikacji drużynowej w ramach 18. Nationale-Nederlanden Półmaratonu Warszawskiego

 1. W klasyfikacji drużynowej mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby sportowe, firmy, instytucje, inne zbiorowości, a także grupy zawodników startujące pod wspólnym szyldem.
 2. Drużyna składa się z minimum 4 osób, w tym minimum jednej kobiety. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny.
 3. Zawodników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje regulamin 18. Nationale-Nederlanden Półmaratonu Warszawskiego. Jeden zawodnik może reprezentować jedną drużynę.
 4. Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan. Jest on jedyną osobą, która:
  1. zgłasza ekipę do udziału w klasyfikacji drużynowej,
  2. decyduje o składzie drużyny
  3. występuje w imieniu drużyny
  4. kontaktuje się z organizatorami biegu
 5. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czterech najlepszych czasów netto osiągniętych przez jej zawodników, w tym minimum jednej kobiety. Wygrywa drużyna, której suma 4 wymienionych czasów jest najmniejsza. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników reprezentujących drużynę lub biegu nie ukończy żadna kobieta reprezentująca drużynę, drużyna nie będzie klasyfikowana.
 6. Do klasyfikacji drużynowej mogą być zgłoszone wyłącznie osoby, które przed terminem składania zgłoszeń do ww. klasyfikacji mają nadane numery startowe.
 7. Kapitan zgłasza drużynę nadsyłając jej pełny skład (imiona, nazwiska oraz lata urodzenia i numery startowe zawodników) na adres info@maratonwarszawski.com na załączonym formularzu. Zgłoszenia drużyn można nadsyłać do 18 marca 2024 roku. Po tej dacie jakiekolwiek zmiany w składach drużyn ani nowe zgłoszenia nie są możliwe.
 8. Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona jako klasyfikacja ogólna. Nie prowadzi się podziału na kategorie wiekowe. Organizator zastrzega sobie prawo organizacji wewnętrznych klasyfikacji w ramach klasyfikacji drużynowej.
 9. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności liczba zgłoszonych zawodników (wyższa – wyższe miejsce), a następnie czasy najlepszych zawodników w drużynie.
 10. Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary.
 11. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi 18. Nationale-Nederlanden Półmaratonu Warszawskiego. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator.


 


* zmiana z dnia 23.02.2024