24 marca 2024 / March 24th, 2024

Bieg na Piątkę – regulamin

Regulamin New Balance Biegu na Piątkę 2024

 1. Organizator
  1. Organizatorem New Balance Biegu na Piątkę 2024 jest Fundacja „Maraton Warszawski”; ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa, NIP 9521913280, REGON 015438288.
  2. Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie: (+48) 503-860-516 oraz (+48 22) 266 21 00 (uwaga, numer ten nie działa w dniach 24-27.03.2022 r.), mailowo: info@maratonwarszawski.com lub korespondencyjnie: Fundacja „Maraton Warszawski”, ul. Grochowska 8c, 04-217 Warszawa
 2. Termin i miejsce
  1. Bieg odbędzie się w dniu 24 marca 2024 roku w Warszawie.
  2. Start biegu nastąpi o godzinie 10:00  9:30*. Linia startu zostanie zamknięta po ok. 5 minutach od strzału startera.
  3. Długość trasy: 5 km. Trasa posiada atest PZLA i World Athletics. Uwaga! Trasa nie spełnia kryterium World Athletics dotyczącego różnicy wysokości nad poziomem morza startu i mety, mającej znaczenie przy rejestrowaniu znaczących osiągnięć sportowych.
  4. Dokładna trasa biegu zostanie ogłoszona na stronie internetowej polmaratonwarszawski.com Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając nową trasę na stronie www.polmaratonwarszawski.com Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
  5. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi co 1 kilometr.
  6. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany godziny startu, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając stosowną informację na stronie polmaratonwarszawski.com Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
 3. Limit czasu
  1. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 45 minut, liczony od strzału startera dla danej fali.
  2. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
  3. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.
 4. Uczestnictwo
  1. Prawo startu w biegu mają osoby, które najpóźniej do 24 marca 2024 r. ukończą 15 lat (urodzone przed 25.03.2009r.),
  2. Możliwość startu osób, które do 24 marca 2024r. ukończą 13 lat (urodzone przed 25.03.2011r.) po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego do udziału w biegu.
  3. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Weryfikacji można dokonać:
   1. osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem
   2. przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanej przez uczestnika karty startowej (do pobrania ze strony internetowej na około dwa tygodnie przed biegiem) oraz zdjęcia lub kserokopii dokumentu tożsamości uczestnika.

Adres Biura Zawodów: Pałac Kultury i Nauki (wejście od ul. Marszałkowskiej), pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
Godziny pracy Biura Zawodów:
22 marca 2024 (piątek) – 14:00 – 20:00
23 marca 2024 (sobota) – 10:00 – 20:00
Uwaga! W dniu biegu, Biuro Zawodów nie będzie czynne.

 1. Każdy niepełnoletni uczestnik biegu, w momencie odbioru pakietu startowego, musi przedstawić dokument tożsamości (akceptujemy legitymację szkolną) oraz „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna. Ww. dokument jest częścią Karty Startowej (dostępnej w Panelu Biegacza). Brak ww. dokumentu uniemożliwia poprawną weryfikację w Biurze Zawodów, a co za tym idzie także udział w biegu.
 2. Jeżeli po pakiet startowy osoby niepełnoletniej zgłosi się rodzic lub osoba upoważniona musi przedstawić kartę startową podpisaną przez Biegacza oraz oświadczenie Rodzica lub Opiekuna, o którym mowa w pkt.3 a także zdjęcie lub kserokopię dokumentu tożsamości Biegacza.
 3. W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.: numer startowy, chip do pomiaru czasu, agrafki i pamiątkową koszulkę (zgodnie z wybraną opcją pakietu startowego). Koszulki w Biurze Zawodów będą wydawane zgodnie z wcześniejszą deklaracją. Rozmiar koszulki należy wybrać w formularzu zgłoszeniowym. Zmiana rozmiaru koszulki możliwa jest poprzez edycję formularza zgłoszeniowego, jednak nie dłużej niż do 14.03.2024 r. Pula koszulek w danym rozmiarze jest ograniczona i organizator nie gwarantuje jej dostępności przez cały czas.
 4. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
 5. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Uczestnicy są również zobowiązani do prawidłowego zamontowania chipa do pomiaru czasu (zgodnie z instrukcją).
 6. Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach inwalidzkich z napędem bezpośrednim. Zawodnicy ci, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego w którym wyrażą wolę startu na wózku, powinni przesłać na adres info@maratonwarszawski.com skan dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – jest to warunek przyznania 50% zniżki w opłacie startowej (pakiet bez koszulki). Organizator nie dopuszcza startu zawodników na wózkach: z napędem pośrednim (np. hand-bike) oraz typu rim-push.
 7. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA, World Athletics oraz niniejszy regulamin.
 8. Zgodnie z wytycznymi PZLA, uczestnicy reprezentujący Rosję i Białoruś wykluczeni są z udziału w New Balance Biegu na Piątkę. Wyjątkiem są Uczestnicy narodowości białoruskiej, którzy na stałe mieszkają w Polsce i prześlą skan OŚWIADCZENIA na adres info@maratonwarszawski.com. Zawodnicy ci startują nie reprezentując żadnego kraju.
 9. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu.
 1. Zgłoszenia
  1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych: polmaratonwarszawski.comhttps://rejestracja.maratonwarszawski.com/.
  2. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej.
  3. Do udziału w New Balance Biegu na Piątkę można zgłosić się, wybierając jedną z dwóch ścieżek:
   1. tradycyjną – wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www imprezy i wnosząc regulaminową opłatę startową.
   2. charytatywną – biorąc udział w akcji #BiegamDobrze, którą reguluje osobny regulamin.
  4. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 23.03.2024 r. Zapisanie się do biegu będzie możliwe również osobiście w Biurze Zawodów 11. New Balance Biegu na Piątkę, z zastrzeżeniem, że łączna pula numerów startowych dla osób rejestrujących się po 21.03.2024 r. oraz dostępnych w Biurze Zawodów wynosi 200.
  5. Limit uczestników New Balance Biegu na Piątkę wynosi 5.000 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ww. limitu.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów w przypadku wyczerpania limitów uczestników wskazanych w punkcie V. 5.
 2. Wysyłka pakietu startowego
  1. Uczestnicy New Balance Bieg na Piątkę mogą skorzystać z możliwości wysyłki Pakietu Startowego.
  2. Wysyłka Pakietu Startowego polega na przesłaniu za pośrednictwem firmy kurierskiej przesyłki zawierającej Pakiet Startowy (numer startowy, chip do pomiaru czasu, agrafki i pamiątkową koszulkę – zgodnie z wybraną opcją pakietu startowego) na adres wskazany przez Uczestnika, na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych firmy kurierskiej.
  3. Wysyłka Pakietu Startowego realizowana jest wyłącznie na terytorium Polski.
  4. Wysyłka Pakietu Startowego obejmuje wysyłkę numeru startowego z chipem do pomiaru czasu, agrafek i ewentualnie pamiątkowej koszulki (zgodnie z wybraną opcją pakietu startowego). Gadżety od sponsorów nie są elementem wysyłki pakietów – są wydawane jedynie w Biurze Zawodów podczas osobistego odbioru pakietu startowego.
  5. Wysyłka Pakietu Startowego jest opcją dodatkowo płatną. Opłata za Wysyłkę Pakietu Startowego wynosi 35zł (brutto) za jednego Uczestnika.
  6. Zamawianie i opłacanie opcji wysyłki pakietu startowego możliwe jest do 4 marca 2024 r.
  7. Warunkiem wysyłki pakietu startowego jest posiadanie numeru startowego (nadawanego po zaksięgowaniu opłaty startowej) najpóźniej w dniu 4 marca 2024 r. oraz przesłanie wyraźnego skanu lub zdjęcia podpisanej Karty Startowej na adres wysylka@maratonwarszawski.com. Termin przesyłania ww. dokumentów upływa 7 marca 2024 r. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów, pakiet startowy można odebrać w Biurze Zawodów na standardowych zasadach, zaś opłata za wysyłkę nie jest zwracana.
  8. Wysyłki będą realizowane na około dwa tygodnie przed Biegiem. W przypadku nieotrzymania przesyłki do dnia 19 marca 2024 r., Uczestnik powinien zgłosić ten fakt Organizatorowi pod adresem wysylka@maratonwarszawski.com.
  9. Uczestnik korzystający z opcji wysyłki nie ma obowiązku weryfikacji w Biurze Zawodów.
 3. Opłaty
  1. Każdy uczestnik New Balance Biegu na Piątkę ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego). Na opłatę startową składa się pakiet startowy (punkt IV.6 Regulaminu), a także obsługa zawodnika przed, w trakcie i po zawodach, najem i/lub kupno infrastruktury niezbędnej do organizacji biegu, a także utrzymanie strony internetowej rejestracji online na Zawody oraz strony internetowej Zawodów. Stawki opłaty startowej dla obywateli Polski i osób zamieszkujących w Polsce wynoszą:

 

koszt opłaty startowej

pierwsze 500 osób lub do dnia 31 stycznia 2024 r. (w wypadku wcześniejszego niewyczerpania limitu 500 osób)

69 zł

po wyczerpaniu limitu 500 osób lub od
1 lutego 2024 r.

79 zł

od 1 marca 2024 r. do 21 marca 2024 r.

89 zł

od 22 marca 2024 r. (także w Biurze Zawodów)

99 

 

 

Koszt koszulki

Koszulka New Balance

79 zł

 

 1. Podstawowe stawki opłaty startowej dla pozostałych osób:

 

koszt opłaty startowej

pierwsze 500 osób lub do dnia 31 stycznia 2024 r. (w wypadku wcześniejszego niewyczerpania limitu 500 osób)

20 euro

po wyczerpaniu limitu 500 osób lub od
1 lutego 2024 r.

23 euro

od 1 marca 2024 r. do 23 marca 2024 r.26

25 euro

od 24 marca 2024 r.
(także w Biurze Zawodów)

30 euro

 

 

Koszt koszulki

Koszulka New Balance

20 euro

 1. Pula koszulek technicznych New Balance jest ograniczona. Jeżeli uczestnik wybrał w formularzu zgłoszeniowym koszulkę techniczną New Balance, nie wniósł opłaty startowej w ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia, a stan wolnych koszulek jest niski, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia wybranej (nieopłaconej) koszulki ze zgłoszenia, o czym poinformuje uczestnika droga mailową.
  Osoby, które dokonały opłaty startowej po 17 marca 2024 r. i nie otrzymały potwierdzenia nadania numeru startowego muszą w biurze zawodów okazać potwierdzenie nadania przelewu.
 2. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) uczestnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
 3. Osobom startującym na wózkach inwalidzkich Organizator przyznaje zniżkę w opłacie startowej w wysokości 50% podstawowej opłaty startowej (pakiet bez koszulki), obowiązującej w momencie wnoszenia opłaty startowej, pod warunkiem przesłania na adres info@maratonwarszawski.com skanu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 4. Opłaty startowej można dokonać online (z profilu rejestracyjnego) za pośrednictwem serwisu https://www.payu.pl/
  Za rozliczanie i bezpieczeństwo płatności online odpowiada PayU S.A.; ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012. Regulamin PayU.
 5. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku uczestnika na liście startowej na stronie polmaratonwarszawski.com. Jeżeli po upływie 7 dni numer startowy nie pojawi się, uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem telefonicznie: (+48) 503-860-516 lub mailowo: info@maratonwarszawski.com
 6. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia lub przelewu z winy poczty lub banku.
 7. W oparciu o art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Uczestnikom, będącym konsumentami w rozumieniu art. 22 1 k.c. nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, przeniesieniu na inną osobę, przeniesieniu na inny bieg w przyszłości ani wymianie na voucher. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zawodnik podczas rejestracji wybierze i opłaci wariant „Możliwość zwrotu”. Koszt usługi wynosi 25 zł i jest bezzwrotny.
 9. W wypadku wykupienia Wariantu, o którym mowa w punkcie 9. Uczestnik nabywa możliwość rezygnacji ze startu w Zawodach bez podania przyczyny i otrzymania 100% zwrotu wniesionej opłaty startowej, w tym za wybrane opcje dodatkowe, pod warunkiem zgłoszenia chęci rezygnacji ze startu w nieprzekraczalnym terminie do dn. 20.03.2024 r. (w przypadku odbioru pakietu startowego w Biurze Zawodów) lub do dnia 07.03.2024 r. (w przypadku korzystania z opcji wysyłki pakietu startowego).
 10. Rezygnację, o której mowa w punkcie VII.11 należy zrealizować poprzez zalogowanie do swojego konta zawodnika na stronie rejestracja.maratonwarszawski.com i wybranie przycisku „Rezygnuję ze startu w zakładce TWOJE BIEGI.
 11. Zawodnik, który zrezygnuje ze startu otrzyma 100% zwrotu opłaty startowej oraz wykupionych dodatkowych usług (z wyjątkiem Opłaty od rezygnacji ze startu) w terminie 21 dni w sposób tożsamą metodą płatności, jaką opłata została wniesiona.
 12. Zwrotowi, o którym mowa w punkcie 11 nie podlegają opłaty wniesione za pomocą „kodu promocyjnego”.
 13. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty i zostanie udostępniona do pobrania z profilu danego uczestnika w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce wpłata. Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.
  Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie/udostępnianie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 14. W celu otrzymania faktury Pro-Forma, należy przesłać: dane do faktury, liczbę oraz listę zawodników (z numerami zgłoszeń) wraz z informacją o wybranej opcji pakietu startowego na adres ksiegowosc@maratonwarszawski.com. Faktury Pro-Forma wystawiane są za start co najmniej dwóch uczestników (nie ma możliwości otrzymania Pro-Formy za start pojedynczej osoby).
 1. Depozyty, wyżywienie
  1. Uczestnicy otrzymają w pakiecie startowym worek wraz z naklejką, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
  2. Przed biegiem uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
  3. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują wodę na mecie.
 2. Punkty odżywiania i punkty kontrolne
  1. Na trasie biegu będą się znajdować punkty kontrolne pomiaru czasu.
  2. Obsługa punktów kontrolnych będzie spisywała numery startowe uczestników skracających trasę. Uczestnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
 3. Klasyfikacje i wyniki
  1. Podczas New Balance Biegu na Piątkę prowadzone będą następujące klasyfikacje:
   1. Klasyfikacja generalna
   2. Klasyfikacje generalne kobiet / mężczyzn
   3. Klasyfikacja zawodników na wózkach (zawodnicy ci są wyłączeni z pozostałych klasyfikacji)
  2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się uczestnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się uczestnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację uczestnika.
  3. Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 50 osób przekraczających linię mety – są oni klasyfikowani na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera), z zastrzeżeniem że jeżeli wśród pierwszych 50 osób na mecie nie będzie co najmniej 3 mężczyzn i 3 kobiet, liczba 50 osób zostanie zwiększona tak aby je obejmowała
  4. W wynikach końcowych biegu każdy uczestnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.
  5. Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie polmaratonwarszawski.com bezpośrednio po biegu.
  6. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 26 marca 2024 r do godz. 18.00 na adres mailowy info@maratonwarszawski.com. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 96 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 08 kwietnia 2024 r.
  7. Dyplom (certyfikat) ukończenia New Balance Biegu na Piątkę do samodzielnego wydrukowania będzie gotowy do pobrania za pośrednictwem strony pmaratonwarszawski.com najpóźniej po upływie 21 dni od imprezy.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
 4. Nagrody
  1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą New Balance Bieg na Piątkę otrzymują na mecie pamiątkowe medale.
  2. Zdobywcy miejsc I -III w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe puchary.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.
 5. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  2. Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie XI. 1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Przebywanie na trasie New Balance Biegu na Piątkę bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami dziecięcymi (bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora). Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg z psem. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora (rowery, motocykle, samochody) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.
  2. W celu otrzymania indywidualnej zgody na start z wózkiem dziecięcym, Uczestnik powinien przesłać skan OŚWIADCZENIA na adres info@maratonwarszawski.com oraz dostarczyć jego oryginał do Biura Zawodów podczas odbioru pakietu startowego.
  3. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora. Niestosowanie się do poleceń może skutkować dyskwalifikacją.
  4. Organizator zapewnia każdemu z uczestników ubezpieczenie NNW na czas trwania biegu.
  5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
  6. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  7. Po zakończeniu biegu prowadzona będzie wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję uczestnik musi się bezwzględnie poddać.
  8. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Fundacji „Maraton Warszawski”, udostępniania sponsorom oraz partnerom 11. New Balance Biegu na Piątkę w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Fundacji „Maraton Warszawski”, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
  10. Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów / partnerów biegu. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (np. strefa mety, miasteczko biegowe) bez zgody Organizatora.
  11. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi New Balance Biegu na Piątkę. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.
  12. Uczestników biegu i osoby przebywające na terenie wydarzenia obowiązuje zakaz zachowań wzywających do przemocy oraz noszenia i prezentowania symboli nawołujących do agresji lub popierających działania wojenne. Osoby łamiące zakaz będą usuwane z trasy i terenu wydarzenia.

Załącznik nr 1 do
Regulaminu New Balance Biegu na Piątkę 2024

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja „Maraton Warszawski” z siedzibą w Warszawie przy ul. Brylantowej 15, 05-077 Warszawa (NIP: 9521913280, REGON: 015438288, KRS: 0000152754). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem info@maratonwarszawski.com

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
 2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
  • Twojego uczestnictwa w biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracja.maratonwarszawski.com (przygotowanie pakietu startowego, ubezpieczenie, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
  • dostarczania usług płatniczych
  • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracja.maratonwarszawski.com
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji, które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku rejestracji charytatywnej #BiegamDobrze)
 3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji „Maraton Warszawski”:
  • w celach podatkowych i rachunkowych
 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji „Maraton Warszawski”:
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji,  które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
 5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
  • przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

 

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do Twojego udziału w biegu jak i prowadzenia Twojego konta na stronie rejestracja.maratonwarszawski.com.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

 

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracja.maratonwarszawski.com oraz udziału w biegach na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

 

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

 

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

 

Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?

Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Regulamin akcji ”Biegam Dobrze”

1. Uczestnik, w momencie zgłaszania się do biegu, ma obowiązek wyboru jednej
spośród możliwych ścieżek rejestracji:

a. tradycyjną – wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
www imprezy i wnosząc regulaminową opłatę startową

b. charytatywną – biorąc udział w akcji #BiegamDobrze, którą reguluje
niniejszy regulamin

2. Aby zgłosić się do udziału w akcji #BiegamDobrze, należy:

a. w formularzu zgłoszeniowym do biegu wybrać „ścieżkę charytatywną”

b. wybrać cel charytatywny na który przeznaczone będą zebrane pieniądze. Cel można wybrać spośród dostępnych 10 organizacji charytatywnych: Fundacja „Rak’n’Roll – Wygraj Życie”, Stowarzyszenie Amnesty International, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja Synapsis, Fundacja „Wcześniak Rodzice Rodzicom”, Fundacja Spartanie Dzieciom, Polska Akcja Humanitarna, Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, Fundacja DKMS, Fundacja Twarze Depresji.

c. uzupełnić wymagane dane na profilu zbiórki (strona, która będzie widoczna dla wszystkich użytkowników strony internetowej i przez którą możliwe jest wsparcie danej zbiórki)

d. wypełnić standardowy formularz zgłoszeniowy do biegu (deklarowany czas, klasyfikacje dodatkowe itd.)

3. Po dokonaniu kompletnego zgłoszenia, Uczestnik otrzymuje wiadomość e- mail z linkiem do swojej indywidualnej strony – profilu zbiórki.

4. Uczestnikom, którzy do 28 29** lutego 2024 r. zgromadzą na koncie swojej zbiórki co najmniej 200,00 złotych, nadawany jest numer startowy New Balance Biegu na Piątkę 2024. Koszt startu Uczestnika pokrywa wspierana organizacja charytatywna.

5. Uzyskany w ten sposób numer startowy wraz ze startowym pakietem charytatywnym na New Balance Biegu na Piątkę 2024 nie podlega zwrotowi ani możliwości przeniesienia na innego zawodnika lub inny bieg.

6. Zbiórki osób, które nie uzbierały kwoty wskazanej w punkcie 4 kończą się 28 29** lutego 2024 r. i zebrane w ten sposób środki przekazywane są zgodnie z punktem 8 niniejszego regulaminu.

7. Zbiórki osób, które zebrały wskazaną w punkcie 4 regulaminu kwotę (lub ją przekroczyły) trwają do 5 kwietnia 2024 r.

8. Zebrane środki, po potrąceniu kosztów opłat i prowizji (związanych z płatnościami on-line) są dzielone:

a. 90% zebranej kwoty trafia na konto wybranej organizacji charytatywnej

b. 10% zebranej kwoty jest przeznaczane na utrzymanie i rozwój akcji #BiegamDobrze oraz cele statutowe Fundacji „Maraton Warszawski”

9. Podział ten następuje niezależenie od zebranej kwoty i osiągnięcia celu wskazanego w punkcie 4.

10. Uczestnik w dowolnym momencie może zrezygnować z dalszego prowadzenia zbiórki i przenieść swoje zgłoszenie do biegu ze „ścieżki charytatywnej” do „ścieżki tradycyjnej” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swoim profilu na stronie https://rejestracja.maratonwarszawski.com/.

Wcześniej zebrane środki trafiają do wskazanej organizacji, zgodnie z punktem 8.

11. Zawodnik, uczestniczący w akcji „Biegam Dobrze”, który otrzymał numer startowy, o którym mowa w punkcie 4. może zamówić, zgodnie z regulaminem New Balance Biegu na Piątkę 2024 koszulkę techniczną, którą należy opłacić najpóźniej do 5.03.2024 r.

12. Uczestników akcji „Biegam Dobrze” obowiązuje Regulamin New Balance Biegu na Piątkę 2024

 


*zmiana z dnia 21.02.2024
** zmiana z dnia 23.02.2024