24 marca 2024 / March 24th, 2024

Regulamin akcji #Daję100% w ramach projektu #BiegamDobrze

 1. Organizatorem akcji Daję 100% jest Fundacja „Maraton Warszawski”; ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa, NIP 9521913280, REGON 015438288.
 2. Aby zgłosić się do udziału w akcji, należy:
  1. wypełnić internetowy formularz udziału na stronie: www.rejestracja.maratonwarszawski.com
  2. uzupełnić wymagane dane na profilu zbiórki (strona, która będzie widoczna dla wszystkich użytkowników strony internetowej i przez którą możliwe jest wsparcie danej zbiórki).
 3. Po dokonaniu kompletnego zgłoszenia, uczestnik otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do swojej indywidualnej strony – profilu zbiórki.
 4. Zbiórka uczestnika trwa do 21* 30 kwietnia 2020 roku.
 5. Zebrane w ramach akcji środki trafiają na specjalne subkonto bankowe utworzone przez Fundację „Maraton Warszawski”.
 6. Po zakończeniu zbiórek całość zebranych środków zostanie przekazana Fundacji Lekarze Lekarzom powołanej przez Naczelną Izbę Lekarską i przeznaczona na zakup środków ochrony osobistej dla przedstawicieli służby zdrowia.
 7. Koszty opłat bankowych i prowizji od płatności online pokrywa Fundacja „Maraton Warszawski”.
 8. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 9. Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie 8. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska i nazwy miejscowości.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu.
 11. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi akcji.

 

Załącznik nr 1 do
Regulaminu akcji Daję 100%

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja „Maraton Warszawski” z siedzibą w Warszawie przy ul. Brylantowej 15, 05-077 Warszawa (NIP: 9521913280, REGON: 015438288, KRS: 0000152754). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem info@maratonwarszawski.com

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

   1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
    • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
   2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
    • Twojego uczestnictwa w biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracja.maratonwarszawski.com (przygotowanie pakietu startowego, ubezpieczenie, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
    • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
    • dostarczania usług płatniczych
    • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracja.maratonwarszawski.com
    • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
    • kontaktu z Tobą
    • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku rejestracji charytatywnej #BiegamDobrze)
   3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji „Maraton Warszawski”:
    • w celach podatkowych i rachunkowych
   4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji „Maraton Warszawski”:
    • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
    • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
    • kontaktu z Tobą
    • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
   5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
    • przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

 

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do Twojego udziału w biegu jak i prowadzenia Twojego konta na stronie rejestracja.maratonwarszawski.com.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

 

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracja.maratonwarszawski.com oraz udziału w biegach na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych.

 

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

 

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

 

Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?

Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

*zmiany dokonane dnia 21 kwietnia 2020 roku