24 marca 2024 / March 24th, 2024

LOTem na maraton. Kierunek: Miami.

REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Maraton Warszawski”; ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa, NIP 9521913280, REGON 015438288.
2. Fundatorem nagród w konkursie jest Fundacja „Maraton Warszawski”; ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa, NIP 9521913280, REGON 015438288

3. Uczestnictwo w konkursie:

a) w konkursie mogą wziąć udział osoby, które spełnią 3 następujące warunki:
– ukończą 14. PZU Półmaraton Warszawski
– wyślą zgłoszenie do konkursu
– ukończą 41. PZU Maraton Warszawski
b) zgłoszenie należy przesłać na lotmiami@maratonwarszawski.com, z osobiście zrobionym materiałem video (max 30 sekund)  na temat „Dlaczego to właśnie Ty powinieneś wygrać lot i pakiety startowe?”. Zgłoszenie może mieć video, a w ocenie głównym kryterium będzie kreatywność i pomysłowość odpowiedzi.
c) jeden zawodnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie

d) do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację „Maraton Warszawski” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Brylantowej 15,w celu komunikacji z uczestnikami oraz w przekazania nagrody zwycięzcy konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu.”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych z bazy.’’

 e) Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”).
 2. Administratorem zbioru danych osobowych jest Organizator.
 3. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z uczestnikami oraz w celu przekazania nagrody zwycięzcy konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu.*

f) zgłoszenia można przesyłać do 4 października do godziny 23:59

4. Przyznawanie nagród:

a) W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca
b) Nagrody przyznaje komisja złożona z pracowników Fundacji „Maraton Warszawski” i PLL LOT. Nagrodzona zostanie osoba, która spełni warunki wymienione w punkcie 6 podpunkt a, a której odpowiedź na pytanie konkursowe będzie najbardziej odLOTowa, kreatywna i pomysłowa w ocenie jury.
c) Zwycięzca wygrywa voucher o wartości 10 000 zł brutto do wykorzystania wyłącznie na trasie Warszawa-Miami-Warszawa oraz dwa pakiety startowe na Maraton w Miami w 2020 roku.
d) zwycięzca zostanie ogłoszony najpóźniej 30 października 2019 roku.
e) Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą w ciągu 3 dni roboczych od wybrania i ogłoszenia zwycięzcy mailowo lub telefonicznie.
f) W przypadku, gdy zwycięzca odmówi przyjęcia nagrody lub nie odpowie Organizatorowi w ciągu 3 dni, komisja ma prawo wybrać inną osobę, która w regulaminowym terminie przesłała zgłoszenie.

5. Nagrody:

a) Lot odbywa się na trasie Warszawa – Miami – Warszawa.
b) Zwycięzca nie może przekazać osobie trzeciej swojej wygranej, a jedną z osób podróżujących musi być zwycięzca konkursu.
c) Zwycięzca wybiera termin lotu zgodny z rozkładem połączeń PLL LOT (lot.com).
d) Lot  musi odbyć się najpóźniej 31.03.2020 roku (termin zakończenia lotu powrotnego do Warszawy)
e) Voucher można wykorzystać na bilet dla jednego lub dwóch podróżnych, podróżujących w tym samym czasie.
f) W przypadku gdy wartość biletu przekracza wartość Vouchera, podróżny pokrywa różnicę w cenie.
g) W przypadku gdy wartość biletu jest niższa niż 10 000 zł, organizator konkursu nie zwraca różnicy w żadnej formie (gotówka, voucher do wykorzystania w innym terminie).
h) Organizator konkursu nie pokrywa żadnych innych kosztów związanych z wyjazdem (np. nocleg).
i) Zwycięzce w trakcie korzystania z usług PLL LOT obowiązuje regulamin przewoźnika.
j) W przypadku zmian w rozkładzie PLL LOT obowiązuje regulamin przewoźnika.
k)W przypadku, gdy z tytułu uzyskanych nagród powstanie obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1509). Organizator przyzna laureatowi dodatkową nagrodę pieniężną, z której zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie zostanie wypłacona laureatowi lecz zostanie pobrana jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu łącznej wartości nagród (rzeczowej i dodatkowej nagrody gotówkowej) wygranych w Konkursie przez laureata. Organizator jako płatnik, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prześle podatek od nagrody (rzeczowej i gotówkowej) w wysokości 10% łącznej wartości nagród (rzeczowej i gotówkowej) do właściwego urzędu skarbowego. Ewentualna dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie podlegała wydaniu.*

6. Postępowanie reklamacyjne*

a)
Reklamacje związane z przebiegiem konkursu należy składać w formie pisemnej i kierować pod adres: ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa.
b)
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Uczestnik konkursu zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego drogą elektroniczną – e-mailem, pod adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
  1. imię/ nazwisko;
  2. adres do korespondencji;
  3. adres e- mail;
  4. opis i powód reklamacji.
 • Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych wskazanych powyżej, Organizator wezwie uczestnika do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, w przypadku nieuzupełnienia braków przez Uczestnika, reklamacja pozostawiona zostanie bez rozpoznania.
  c)  Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Postanowienia końcowe:

a) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie
b) Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu
c) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w razie zaistnienia niezależnych od niego okoliczności powodujących niemożność jego przeprowadzenia. Okolicznościami, o których mowa powyżej są: siła wyższa, wycofanie się sponsora, zmiana przepisów prawnych regulujących niniejszy Konkurs, nie dojście do skutku któregokolwiek z biegów, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W przypadku odwołania Konkursu Organizator zobowiązuje się do poinformowania o jego odwołaniu w sposób i w formie, w jakim został on ogłoszony.
d) Wszelkie pytania należy kierować na adres info@maratonwarszawski.com

 

*zmiana dodana w dn. 15.03.2019