26 marca 2023 / March 26th, 2023

Bieg Jedności z Ukrainą – regulamin

Regulamin wirtualnego Biegu Jedności z Ukrainą

 1. Organizator
  1. Organizatorem Biegu Jedności z Ukrainą jest Fundacja „Maraton Warszawski”; ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa, NIP 9521913280, REGON 015438288.
  2. Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie: (+48) 503-860-516 oraz (+48 22) 749-13-33 (uwaga, numer ten nie działa w dniach 24-27.03.2022 r.), mailowo: info@maratonwarszawski.com lub korespondencyjnie: Fundacja „Maraton Warszawski”, ul. Grochowska 8c, 04-217 Warszawa
 2. Termin i miejsce
  1. Bieg należy rozpocząć i ukończyć w dniach od 28 lutego do 27 marca 2022 r. Uczestnik samodzielnie decyduje o dacie, czasie i lokalizacji biegu.
  2. Uczestnik podczas rejestracji na bieg dokonuje wyboru jednego z trzech dostępnych dystansów biegu:
   1. 21km 97,5m – dystans półmaratonu
   2. 10km
   3. 5km
  3. Uczestnik, wybierając miejsce biegu, powinien wziąć pod uwagę możliwość bezpiecznego uprawiania sportu w danej lokalizacji. Organizator nie zapewnia żadnych świadczeń związanych z zabezpieczeniem lokalizacji biegu danego uczestnika. Na Uczestniku ciąży odpowiedzialność za przestrzeganie zasad, rozporządzeń i zaleceń związanych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
 3. Uczestnictwo
  1. Prawo startu w biegu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do 27 marca 2022 r. ukończą:
   1. 18 lat (urodzone przed 27.03.2004 r.) – w biegu na dystansie 21km 97,5m
   2. 16 lat (urodzone przed 27.03.2006 r.) – w biegu na dystansie 10km
   3. 15 lat (urodzone przed 27.03.2007 r.) – w biegu na dystansie 5km
 4. Zgłoszenia
  1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://rejestracja.maratonwarszawski.com/.
  2. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu darowizny. Samo wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie gwarantuje miejsca w Biegu.
  3. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 27.03.2022 r.
 5. Opłaty
  1. Udział w Biegu Jedności z Ukrainą jest bezpłatny. Warunkiem udziału w Biegu Jedności z Ukrainą jest dokonanie darowizny w wysokości 50 zł na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej, al. „Solidarności” 78 A, 00-145 Warszawa, REGON: 010849302.
  2. Wpłaty darowizny należy dokonać online (z profilu rejestracyjnego) za pośrednictwem serwisu https://www.payu.pl/
   Za rozliczanie i bezpieczeństwo płatności online odpowiada PayU S.A.; ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.
  3. Dowodem wpłynięcia darowizny jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku uczestnika na liście startowej na stronie https://rejestracja.maratonwarszawski.com/. Jeżeli po upływie 7 dni numer startowy nie pojawi się, uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z Wykonawcą telefonicznie: (+48) 503-860-516 lub mailowo: info@maratonwarszawski.com
  4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia lub przelewu z winy poczty lub banku.
  5. Darowizna raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.
 6. Klasyfikacje i wyniki
  1. Podczas Biegu Jedności z Ukrainą prowadzone będą następujące klasyfikacje (osobno dla każdego z dystansów):
   1. Klasyfikacja generalna
   2. Klasyfikacje generalne kobiet / mężczyzn
   3. Klasyfikacja zawodników na wózkach (zawodnicy ci są wyłączeni z pozostałych klasyfikacji)
  2. Podstawą klasyfikacji jest przesłanie przez stronę https://live.sts-timing.pl/bjzu/ zrzutu ekranu z dowolnej aplikacji mobilnej lub zegarka sportowego, który potwierdza pokonanie co najmniej deklarowanego dystansu w określonym czasie.
  3. Podczas rejestrowania biegu niedozwolone jest używanie autopauzy oraz zatrzymywanie czasu. Przesłany wynik musi uwzględniać czas od startu do momentu pokonania – co najmniej – dystansu danego biegu, a ewentualne przerwy muszą być w nim uwzględnione. Przesłany wynik musi odzwierciedlać bezpośrednie wskazania aplikacji lub zegarka sportowego – w przypadku pokonania większego dystansu niż dystans danego biegu, nie jest możliwe samodzielnie obliczenie uzyskanego czasu np. na podstawie średniego tempa biegu.
  4. Termin przesyłania potwierdzeń o których mowa w punkcie VI. 2. upływa 29.03.2022 r. o godzinie 23:59.
  5. Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie https://live.sts-timing.pl/bjzu/ bezpośrednio po biegu.
  6. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 30 marca 2022 r. do godz. 18.00 na adres mailowy info@maratonwarszawski.com. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 96 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 10 kwietnia 2022 r.
  7. Dyplom (certyfikat) ukończenia Biegu Jedności z Ukrainą do samodzielnego wydrukowania będzie gotowy do pobrania za pośrednictwem strony maratonwarszawski.com najpóźniej po upływie 14 dni od zakończenia terminu przesyłania wyników.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
 7. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  2. Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie VII. 1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zatwierdzenia oświadczenia o znajomości regulaminu.
  2. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  3. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Fundacji „Maraton Warszawski”, udostępniania sponsorom oraz partnerom Biegu Jedności z Ukrainą w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Fundacji „Maraton Warszawski”, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
  5. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Biegu Jedności z Ukrainą. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

 

Załącznik nr 1 do
Regulaminu Biegu Jedności z Ukrainą

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja „Maraton Warszawski” z siedzibą w Warszawie przy ul. Brylantowej 15, 05-077 Warszawa (NIP: 9521913280, REGON: 015438288, KRS: 0000152754). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem info@maratonwarszawski.com

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
 2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
  • Twojego uczestnictwa w biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracja.maratonwarszawski.com (przygotowanie pakietu startowego, ubezpieczenie, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
  • dostarczania usług płatniczych
  • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracja.maratonwarszawski.com
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku rejestracji charytatywnej #BiegamDobrze)
 3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji „Maraton Warszawski”:
  • w celach podatkowych i rachunkowych
 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji „Maraton Warszawski”:
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
 5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
  • przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

 

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do Twojego udziału w biegu jak i prowadzenia Twojego konta na stronie rejestracja.maratonwarszawski.com.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

 

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracja.maratonwarszawski.com oraz udziału w biegach na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych.

 

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

 

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

 

Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?

Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.