24 marca 2024 / March 24th, 2024

Regulamin #BiegamDobrze dla Australii

Regulamin biegu #BiegamDobrze dla Australii

 1. Organizator
  1. Organizatorem biegu #BiegamDobrze dla Australii jest Fundacja „Maraton Warszawski”; ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa, NIP 9521913280, REGON 015438288.
  2. Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie: (+48) 737-444-810 oraz (+48 22) 749-13-33, mailowo: info@maratonwarszawski.com lub korespondencyjnie: Fundacja „Maraton Warszawski”, ul. Grochowska 8c, 04-217 Warszawa
 2. Termin i miejsce
  1. Bieg odbędzie się w dniu 09 lutego 2020 roku w Warszawie.
  2. Start biegu nastąpi o godzinie 11:00.
  3. Bieg będzie rozgrywany na pętli o długości 2 kilometrów. Liczba przebiegniętych pętli jest dobrowolna.
  4. Trasa biegu zostanie udostępniona na stronie internetowej polmaratonwarszawski.com/biegamdobrze-dla-australii/. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając nową trasę na stronie polmaratonwarszawski.com/biegamdobrze-dla-australii/. Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
  5. Uczestnik w formularzu zgłoszeniowym ma możliwość wybrania biegu „wirtualnego” – poza lokalizacją wskazaną powyżej.
 3. Limit czasu i trasa
  1. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 1 godzinę 30 minut, liczony od strzału startera.
  2. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.
 4. Uczestnictwo
  1. W biegu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do 09 lutego 2020r. ukończą 15 lat (urodzone przed 09.02.2005r.).
  2. Przewidziany jest limit 200 uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia ww. limitu.
  3. Uczestnicy odbierają numery startowe i chipy do pomiaru czasu w Biurze Zawodów:
   1. osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem
   2. przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanej przez uczestnika karty startowej (do pobrania ze strony internetowej na około dwa tygodnie przed biegiem) oraz kserokopii dokumentu tożsamości uczestnika.

   Adres Biura Zawodów zostanie podany w późniejszym terminie.
   Godziny otwarcia Biura Zawodów:
   09 lutego 2020 (niedziela) – 10:00 – 10:40

  4. Każdy niepełnoletni uczestnik biegu, w momencie odbioru pakietu startowego, musi przedstawić „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna. Ww. dokument jest częścią Karty Startowej. Brak ww. dokumentu uniemożliwia poprawną weryfikację w Biurze Zawodów, a co za tym idzie także udział w biegu.
  5. Podczas biegu uczestnik powinien mieć przymocowany numer startowy w widocznym miejscu oraz prawidłowo zamontowany chipa do pomiaru czasu (zgodnie z instrukcją).
  6. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu.
 5. Zgłoszenia
  1. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych: polmaratonwarszawski.com/biegamdobrze-dla-australii/ i rejestracja.maratonwarszawski.com.
  2. Do udziału w biegu #BiegamDobrze dla Australii można zgłosić się wyłącznie poprzez ścieżkę charytatywną – biorąc udział w akcji #BiegamDobrze.
  3. Aby zgłosić się do udziału w akcji #BiegamDobrze, należy:
   1. w formularzu zgłoszeniowym do biegu wybrać „ścieżkę charytatywną”
   2. wybrać cel charytatywny na który przeznaczone będą zebrane pieniądze. Cel można wybrać spośród dostępnych 2 organizacji charytatywnych: WWF Polska, Polski Czerwony Krzyż
   3. uzupełnić wymagane dane na profilu zbiórki (strona, która będzie widoczna dla wszystkich użytkowników strony internetowej i przez którą możliwe jest wsparcie danej zbiórki)
   4. wypełnić standardowy formularz zgłoszeniowy do biegu
  4. Po dokonaniu kompletnego zgłoszenia, Uczestnik otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do swojej indywidualnej strony – profilu zbiórki.
  5. Uczestnikom, którzy do 6 lutego 2020r. zgromadzą na koncie swojej zbiórki co najmniej 100 złotych, nadawany jest numer startowy biegu #BiegamDobrze dla Australii.
  6. Zbiórki osób, które nie uzbierały kwoty wskazanej w punkcie 4. kończą się 6 lutego 2020r. Zbiórki osób które zebrały wskazaną kwotę (lub ją przekroczyły) trwają do 19 lutego 2020r.
  7. Niezależnie od uzbieranej kwoty końcowej – wszystkie zebrane środki trafiają do wybranej organizacji.
  8. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 06.02.2020r. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów w przypadku wyczerpania limitów uczestników wskazanych w punkcie IV. 2.
 6. Przebieralnie
  1. Przed biegiem i po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
 7. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  2. Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie VII.1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Uczestnicy biorący udział w biegu wirtualnym nie są objęcia świadczeniami związanymi z udziałem w biegu, takimi jak ubezpieczenie, zabezpieczenie medyczne, depozyty itp. Uczestnicy biegu wirtualnego ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i wybór miejsca biegu.
  2. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
  3. Organizator zapewnia każdemu z uczestników ubezpieczenie NW na czas trwania biegu.
  4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
  5. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  6. Zapisując się do udziału w biegu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Fundacji „Maraton Warszawski”, udostępniania sponsorom oraz partnerom biegu w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Fundacji „Maraton Warszawski”, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
  8. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu bez zgody Organizatora.
  9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi biegu. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

 

Załącznik nr 1 do
Regulaminu biegu #BiegamDobrze dla Australii

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja „Maraton Warszawski” z siedzibą w Warszawie przy ul. Brylantowej 15, 05-077 Warszawa (NIP: 9521913280, REGON: 015438288, KRS: 0000152754). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem info@maratonwarszawski.com

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

   1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
    • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
   2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
    • Twojego uczestnictwa w biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracja.maratonwarszawski.com (przygotowanie pakietu startowego, ubezpieczenie, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
    • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
    • dostarczania usług płatniczych
    • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracja.maratonwarszawski.com
    • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
    • kontaktu z Tobą
    • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku rejestracji charytatywnej #BiegamDobrze)
   3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji „Maraton Warszawski”:
    • w celach podatkowych i rachunkowych
   4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji „Maraton Warszawski”:
    • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
    • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
    • kontaktu z Tobą
    • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
   5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
    • przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

 

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do Twojego udziału w biegu jak i prowadzenia Twojego konta na stronie rejestracja.maratonwarszawski.com.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

 

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracja.maratonwarszawski.com oraz udziału w biegach na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych.

 

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

 

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

 

Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?

Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.